تماس با مدیریت

ارتباط با مدیریت شرکت حمل و نقل تندبار کشاورز

سید احمد احسانی طبائی زواره

مدیر عامل

دارای مدرک مدیریت حمل و نقل
دارای مدرک مدیریت فنی
بیش از 35 سال سابقه

سید علیرضا احسانی طبائی زواره

مدیر داخلی

دارای مدرک مدیریت بازرگانی
دارای مدرک مدیریت فنی
کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل

فهرست